Таны оролцоо

Таны үзүүлсэн тусламж дэмжлэгтэйгээр Монгол улсын ирээдүй хойч болсон хүүхдүүд түнхний үеийн эмгэгээс болж насаараа өвчинд өртөж, тахир дутуу болохоос урьдчилан сэргийлж чадах бөгөөд зөвхөн тогтмол үзүүлсэн хандив туслалцаатайгаар төсөл маань  тогтвортой хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ.